HEAD OF REPAIR TEAM

MR KOSTYANTYN STADNIKOV

ACCOUNTANTS

MRS OLENA STANKOVA, MRS IRYNA LUSHCHEVSKAYA, MRS JULIA KSANIDI

IT-TEAM

MR VALERIY DONCHUK - SENIOR IT-MANAGER, MR YURIY TKACH - IT-MANAGER, MR KOSTYANTYN PETKOV - IT/TRAINING MANAGER, MR ANDREY GERTS - IT-MANAGER.