FROM LEFT TO RIGHT:

MRS OLENA STANKOVA, MRS IRYNA LUSHCHEVSKAYA, MRS JULIA KSANIDI

 

Team